1. Zgromadzenie Wspólników - najwyższy organ kierowniczy Spółki.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy m.in.:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej,
 • zmiana Aktu założycielskiego - Umowy Spółki,
 • powzięcie uchwały o zmianie przedmiotu działania Spółki, podziale, połączeniu, przekształceniu lub rozwiązaniu Spółki,
 • ustalenie wysokości zobowiązań, w tym: w zakresie podejmowania inwestycji, nabywania nieruchomości i urządzeń służących do trwałego użytku, zaciągania kredytów i udzielania poręczeń oraz dokonywania innych rozporządzeń i zaciągania zobowiązań, których przekroczenie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników,
 • rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą,
 • zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza - wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza w wykonywaniu tego nadzoru działa na podstawie Aktu założycielskiego Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza m.in. udziela zaleceń, podejmuje uchwały w zakresie swoich kompetencji, przy czym może posługiwać się specjalistami Spółki i spoza niej, w tym biegłymi rewidentami do wykonywania kontroli formalnej, merytorycznej i finansowej. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.

Skład Rady Nadzorczej:

 • Przewodniczący - Piotr Grzegorz Bryner
 • Wiceprzewodniczący - Marek Stawicki
 • Sekretarz - Agnieszka Koziczyńska
 • Członek - Katarzyna Wiśniewska
 • Członek - Jacek Piotr Terebus

3. Zarząd - jest organem wykonawczym Spółki, reprezentuje ją oraz prowadzi wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone dla właściwości innych organów przez przepisy prawa i Umowę Spółki. Zarząd powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji wynoszącej cztery lata. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Skład Zarządu:

 • Prezes - Pan Przemysław Berent
 • Wiceprezes - Pani Katarzyna Małgorzata Struzik

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 07 czerwca 2005, godzina 13:21)
 • Osoba publikująca: ZUOK SP. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: ZUOK SP. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 697 692
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 16 maja 2023, godzina 08:52
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2023, godzina 08:52 Aktualizacja dokumentu
  31 marca 2023, godzina 08:13 Aktualizacja dokumentu
  07 lutego 2023, godzina 08:54 Aktualizacja dokumentu
  30 listopada 2022, godzina 08:50 Aktualizacja dokumentu
  30 listopada 2022, godzina 08:50 Aktualizacja dokumentu
  22 grudnia 2021, godzina 10:14 Aktualizacja dokumentu
  08 września 2021, godzina 10:17 Aktualizacja dokumentu
  04 maja 2021, godzina 08:28 Aktualizacja dokumentu
  04 maja 2021, godzina 08:28 Aktualizacja dokumentu
  08 lutego 2021, godzina 09:26 Aktualizacja dokumentu
  14 września 2020, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  03 sierpnia 2020, godzina 09:13 Aktualizacja danych
  02 czerwca 2020, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  15 maja 2020, godzina 08:06 Aktualizacja danych
  27 lutego 2020, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  27 lutego 2020, godzina 09:30 Aktualizacja danych
  25 lutego 2020, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  22 lipca 2019, godzina 07:14 Aktualizacja danych
  05 lutego 2019, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  24 stycznia 2019, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  01 lutego 2017, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  22 września 2016, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  21 marca 2016, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2016, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  02 listopada 2015, godzina 08:58 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2015, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  17 kwietnia 2015, godzina 09:24 Aktualizacja danych
  17 marca 2015, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  04 marca 2015, godzina 08:06 Aktualizacja danych
  20 lutego 2015, godzina 07:42 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2015, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  19 sierpnia 2014, godzina 08:17 Aktualizacja danych
  07 maja 2014, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  24 lutego 2014, godzina 08:57 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2013, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  29 października 2012, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  29 października 2012, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  29 października 2012, godzina 07:55 Aktualizacja danych
  10 lipca 2012, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  09 lipca 2012, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  31 maja 2011, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  31 maja 2011, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  31 maja 2011, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  16 lutego 2011, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  16 lutego 2011, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  16 lutego 2011, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2011, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2011, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2010, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  28 stycznia 2009, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  12 kwietnia 2007, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 08:50 Aktualizacja danych