Forma prawna       -   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Utworzona             -   27.01.1998 r. Uchwałą Rady Miasta Płocka
Kapitał zakładowy  -  41.288.000,00 zł

Struktura udziałowców - właścicielem 100 % udziałów Spółki jest Gmina Miasto Płock

NIP: 774-23-20-206
REGON: 610395236
Nr KRS: 0000158021

Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka może używać skrótu: PGO w Płocku Sp. z o.o.
Siedzibą Spółki jest miasto Płock.
Spółka może tworzyć, prowadzić i znosić oddziały, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach lub organizacjach gospodarczych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236);
 • decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 99/16/PZ.Z wraz z załącznikami z 21 lipca 2016 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej w miejscowości Kobierniki gm. Stara Biała.
 • decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 132/16/PZ.Z z dnia 27 września 2016r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanej w miejscowości Kobierniki, gm. Stara Biała, powiat płocki oraz decyzja zmieniająca powyższą decyzję nr 9/20/PZ. Z z dnia 24.01.2020 r.


Akt założycielski spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością


§1

Stawający w imieniu reprezentowanej Gminy – Miasto Płock, zwanej dalej „Wspólnikiem” oświadczają, że niniejszym aktem powołują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

§2

1. Spółka działać będzie pod firmą “Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami 
w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
2. Spółka może używać skrótu „PGO w Płocku Sp. z o. o.”

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Płock.

§4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie, zakładać i przystępować 
do innych spółek oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i poza granicami stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie:
1. PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
2. PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona.
3. PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.
4. PKD 20.15.Z Produkcja nawozu i związków azotowych.
5. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.
6. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną.
7. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
8. PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
9. PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych.
10. PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
11. PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych.
12. PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
13. PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
14. PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
15. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów.
16. PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.
17. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi 
lub dzierżawionymi.
18. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§7

Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej objętej przedmiotem działania Spółki, z mocy odrębnych przepisów prawa, będzie wymagać uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka będzie mogła podjąć tę działalność dopiero po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki 41.288.000,00 (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 41.288 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) udziałów po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 80.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) złotych w terminie do 31 grudnia 2030 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.
3. Udziały są równe i niepodzielne.
4. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§9

1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu.
2. Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przysługuje dotychczasowym Wspólnikom.
3. Zbycie udziałów lub obciążenie ich jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§10

1. Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki, umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności w celu pokrycia strat Spółki.
2. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie przymusowe następuję w przypadku:
1) popełnienia przez Wspólnika przestępstwa na szkodę Spółki, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) konieczności pokrycia strat Spółki, w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
4. Umorzenie przymusowe, następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi oraz powinna zawierać uzasadnienie.
5. Z tytułu umorzonych udziałów Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie, które w przypadku umorzenia przymusowego nie może być niższe od wartości przypadających na jego udziały aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników, za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

§11

Wszystkie udziały w Spółce objęła i pokryła, wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi, Gmina - Miasto Płock, w tym:
1. wkładem pieniężnym w kwocie 1.350.000,00 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, za które Gmina - Miasto Płock objęła 1350 (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy,
2. wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości położonych 
we wsi Kobierniki, gmina Stara Biała, województwo mazowieckie, oznaczonych 
w ewidencji jako działki nr: 42/7, 42/8, 42/10, 42/12, 43/4, o łącznej powierzchni 5,5923 ha (słownie pięć hektarów pięćdziesiąt dziewięć arów dwadzieścia trzy metry kwadratowe), dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku księga wieczysta Nr PL1P/00085516/4, zaś wartość nieruchomości określona została na kwotę 600.000,00 (słownie: sześćset tysięcy) złotych, za które Gmina - Miasto Płock objęła 600 (słownie: sześćset) udziałów o wartości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy,
3. wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Srebrna, gmina Stara Biała, województwo mazowieckie, oznaczonych w ewidencji jako działki nr: 5/2 i 5/1 oraz we wsi Kobierniki, gmina Stara Biała, województwo mazowieckie, oznaczonych w ewidencji jako działki nr: 42/2, 42/9, 42/11, 43/2, 43/3, 44/1 i 44/2 o łącznej powierzchni 19,1277 ha (słownie dziewiętnaście hektarów dwanaście arów siedemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku księga wieczysta Nr PL1P/00050987/2, zaś wartość nieruchomości określona została na kwotę 1.865.000,00 (słownie jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, za które Gmina - Miasto Płock objęła 1865 (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy,
4. wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych o wartości 16.984.000,00 (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych, 
za które Gmina - Miasto Płock objęła 16.984 (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) udziały o wartości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, na które składają się:
1) obiekty podstawowe: budynek administracyjno-socjalny z kotłownią, budynek przyjęć i obróbki odpadów wraz z technologią, kompostownia/urządzenia, wiata dojrzewania kompostu, budynek uzdatniania kompostu,
2) obiekty pomocnicze: wentylatornia, biofiltr, budynek trafostacji, myjnia płytowa, drogi, place, sieci zewnętrzne, zieleń, ogrodzenia, waga samochodowa i paczkowarka do kompostu,
3) składowisko odpadów: kwatera 01 i kwatera 02,
5. wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości położonych 
we wsi Srebrna, gmina Stara Biała, województwo mazowieckie, oznaczonych 
w ewidencji jako działki nr: 3/2, 3/3, 3/4, 5/3 o łącznej powierzchni 27,9200 ha (słownie dwadzieścia siedem hektarów dziewięćdziesiąt dwa ary), dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku księga wieczysta Nr PL1P/00077649/6 oraz wartości 1.457.000,00 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, za które Gmina - Miasto Płock objęła 1.457 (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy,
6. wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego, tj. kompaktora typ: TANA S11, rok produkcji 1978, nr seryjny 74312 o wartości 32.000,00 (słownie: trzydzieści dwa tysiące) złotych, za które Gmina - Miasto Płock objęła 32 (słownie: trzydzieści dwa) udziały o wartości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy,
7. wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności Gminy - Miasto Płock – Wspólnika z tytułu dopłat wniesionych na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników w latach 1999-2001 w wysokości 19.000.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów) złotych, za które Gmina - Miasto Płock objęła 19 000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) udziałów o wartości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.

§12

Wspólnicy zobowiązują się, obok wniesionych udziałów, do zapewnienia Spółce prawa korzystania ze swojego potencjału technicznego i organizacyjnego na warunkach określonych w odrębnych umowach, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

§13

Wspólnicy są zobowiązani do dopłat nie przekraczających jednorazowo jednokrotności wysokości posiadanych udziałów, których wysokość i terminy są oznaczane uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

§14

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszej umowy uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych.
2. W sytuacji równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał, w przypadku Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku Rady Nadzorczej głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

§15

Organami Spółki są :
1. Zarząd Spółki;
2. Rada Nadzorcza;
3. Zgromadzenie Wspólników.

§16

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, prowadzi jej sprawy oraz reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków, liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 lata.
4. Ustalanie wynagrodzenia oraz zawieranie umowy o świadczenie usług zarządzania z członkiem Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
5. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Radzie Nadzorczej, pozostałym członkom Zarządu oraz do czasu gdy Gmina - Miasto Płock jest jedynym Wspólnikiem Spółki do wiadomości Zgromadzenia Wspólników.
6. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.
7. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów przez przepisy prawa i niniejszą umowę.
8. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Spółki określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, dokonanie jakiejkolwiek zmiany w Regulaminie Zarządu wymaga uchwały Zarządu oraz zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§17

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§18

1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, gdy przed ich załatwieniem choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się ich przeprowadzeniu oraz wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
1) ustalenie regulaminu Zarządu, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą,
2) ustalenie Regulaminu Organizacyjnego, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą,
3) powołanie prokurenta,
4) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników oraz do Rady Nadzorczej,
5) przyjęcie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej 
i inwestycyjnej, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 6 aktu założycielskiego,
6) przyjęcie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 7 i § 23 ust. 9 pkt 20 aktu założycielskiego,
7) udzielanie kredytów lub pożyczek, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników, jeżeli jest ona wymagana,
8) zaciąganie kredytów lub pożyczek, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników, jeżeli jest ona wymagana,
9) udzielanie gwarancji i poręczeń, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej jeżeli jest ona wymagana,
10) wystawianie weksli, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej jeżeli jest ona wymagana,
11) nabycie i zbycie składników majątku trwałego, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników, jeżeli jest ona wymagana,
12) tworzenie i likwidacja oddziałów, przedstawicielstw i filii po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga opinii Rady Nadzorczej.

§19

1. W ciągu 14 dni od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Umowie Spółki Zarząd jest obowiązany przesłać jednolity tekst umowy Wspólnikom.
2. W okresie, gdy Gmina Miasto Płock jest jedynym Wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do:
1) otrzymywania informacji kwartalnej o jednoosobowej spółce z udziałem Gminy - Miasta Płocka,
2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej, protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej,
4) otrzymywania rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i inwestycyjnej,
5) otrzymywania wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych,
6) otrzymywania wszelkich wnioskowanych informacji.

§20

Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy są podejmowane przez Prezesa Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

§21

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników 
na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata.
3. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zgromadzeniu Wspólników oraz do wiadomości Zarządowi.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać, z tytułu sprawowania funkcji 
i wykonywania swoich obowiązków, wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
6. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego co najmniej raz na dwa miesiące bądź na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
8. O posiedzeniu zawiadamia się członków za pomocą poczty elektronicznej, listami poleconymi lub telefaksem – z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad - wysłanymi co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia mogą odbywać się bez formalnego zwołania (bez zawiadomienia), gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.
9. Zmiana porządku obrad Rady Nadzorczej może nastąpić, gdy na posiedzeniu 
są obecni wszyscy jej członkowie i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
11. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Akt Założycielski lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
12. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami 
są dokonywane wobec Przewodniczącego, a gdy to jest niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego.
13. Składanie oświadczeń woli oraz podpisywanie dokumentów w imieniu Rady należy do obowiązków Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
14. Zasady pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

§22

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 
w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności 
z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania 
z wyników oceny wymienionej w pkt 1, 2 i 3,
5) składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
6) zatwierdzanie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej 
i inwestycyjnej,
7) opiniowanie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych,
8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
9) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członków Zarządu,
10) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu,
11) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu,
12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
13) delegowanie członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w razie zawieszenia w czynnościach lub odwołania członka Zarządu bądź niemożności działania Zarządu z innych powodów,
14) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników,
15) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, gdy Zarząd nie zwoła ich w terminie, ,
16) opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
17) opiniowanie informacji kwartalnej o jednoosobowej spółce z udziałem Gminy - Miasta Płocka,
18) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
19) opiniowanie przystąpienia do innej spółki, organizacji lub wystąpienia z nich,
20) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki,
21) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką, a członkiem Zarządu oraz sporach członka Zarządu ze Spółką,
22) zatwierdzanie zasad zarządzania środkami pieniężnymi wraz z procedurami 
w tym zakresie,
23) opiniowanie wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
1) udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń o wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, a nie przekraczających 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych,
2) wystawianie weksli,
3) nabycie i zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, a nie przekraczającej równowartości 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych,
4) zawarcie umowy, której przedmiotem jest darowizna lub inne nieodpłatne świadczenie, o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych,
5) udzielenie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy) złotych, a nie przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
6) zaciągnięcie kredytu, pożyczki lub emisję obligacji o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, a nie przekraczającej równowartości 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych,
7) zaciąganie innych niż wymienione w § 22 ust. 2 pkt 1-6 zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, a nie przekraczającej równowartości 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych.

§23

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd nie później 
niż w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane, przez Zarząd w razie uznania tego za wskazane z jego własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Wspólnika w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
4.Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd 
nie uczyni tego w terminie określonym w ust. 2.
5. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, może ono podejmować uchwały bez formalnego zwołania, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
6. Na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników jeden udział odpowiada jednemu głosowi.
7. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów, pod warunkiem reprezentowania udziałów przez Gminę - Miasto Płock.
8. Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
9. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
6) nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego,
7) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
9) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
11) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny składanych przez Zarząd sprawozdań i wniosków dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
12) rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Wspólników,
13) oznaczanie wysokości i terminów dopłat,
14) zwrot dopłat,
15) zmiana umowy Spółki, zmiana przedmiotu działalności Spółki, podwyższenie 
lub obniżenie kapitału zakładowego,
16) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziału,
17) podejmowanie uchwał dotyczących umorzenia udziału,
18) określanie dnia według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych 
do dywidendy za dany rok obrotowy,
19) tworzenie kapitałów, funduszy oraz uchwalanie ich regulaminów,
20) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych,
21) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych,
22) wyrażenie zgody na udzielenie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
23) wyrażenie zgody na zaciągniecie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych,
24) wyrażenie zgody na zaciągnięcie innych niż wymienione w § 23 ust. 9 pkt 21-23 zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych,
25) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i filii,
26) nabycie, objęcie udziałów, akcji w innych spółkach,
27) podział, połączenie, przekształcenie Spółki,
28) rozwiązanie Spółki,
29) podejmowanie uchwał dotyczących ustanowienia likwidatorów.

§24


Każdemu Wspólnikowi przysługuje prawo indywidualnej kontroli spraw Spółki, w tym celu Wspólnik lub Wspólnik z osobą przez siebie upoważnioną, może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki, żądać wyjaśnień od Zarządu, sporządzać bilans dla swojego użytku.

§25

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał rezerwowy,
2) kapitał rezerwowy,
3) inne fundusze i kapitały ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.
2. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli 
są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy kapitałów i funduszy uchwalane przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały rozporządzać zyskiem, 
a w szczególności przeznaczyć jego część lub całość na każdy kapitał i fundusz, określając jednocześnie sposób wykorzystania tych odpisów.

§26

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszym rokiem obrotowym Spółki jest okres od dnia rejestracji do końca 1998r.

§27

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych przez obwiązujące w tym zakresie przepisy.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki, z datą wykreślenia Spółki z rejestru sądowego, likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu albo osoby ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników bądź ustanowione przez sąd. Likwidatorzy, za wyjątkiem likwidatorów ustanowionych przez sąd, mogą być odwołani w każdym czasie.
4. Podział między Wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
5.Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między Wspólników w stosunku do posiadanych udziałów, z wyjątkiem majątku wniesionego do Spółki przez Gminę - Miasto Płock tytułem aportu, który zostaje przekazany Gminie - Miastu Płock.

§28

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa regulujące zasady tworzenia i działania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.”


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 11 kwietnia 2007, godzina 11:14)
 • Osoba publikująca: ZUOK SP. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: ZUOK SP. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 697 095
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 29 czerwca 2023, godzina 11:16
 • Historia aktualizacji

 • 29 czerwca 2023, godzina 11:16 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2023, godzina 11:14 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2023, godzina 11:13 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2023, godzina 10:36 Aktualizacja dokumentu
  26 lutego 2021, godzina 08:24 Aktualizacja dokumentu
  26 lutego 2021, godzina 07:54 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 11:09 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 10:31 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 09:58 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 09:43 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 09:24 Aktualizacja dokumentu
  26 stycznia 2016, godzina 07:14 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2016, godzina 07:13 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2016, godzina 12:27 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2016, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2016, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 11:31 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 11:29 Aktualizacja danych