Spółka PGO w Płocku (wcześniej Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. powołana została Uchwałą Rady Miasta Płocka dnia 27 stycznia 1998 roku. Zakład wraz ze składowiskiem odpadów został wybudowany ze środków budżetowych Gminy Płock i oddany do użytku w 2000 roku. Zakład posiada bogato wyposażony nowoczesny park maszynowy, zatrudnia ok. 130 osób. Przyjęta w Zakładzie technologia jest przystosowana do przyjmowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz odpadów selektywnie zbieranych. Mechaniczno-biologiczny proces przetwarzania odpadów pozwala na redukcję masy odpadów kierowanych do składowania na składowisko.

Organem założycielskim jest Gmina Płock posiadająca 100% udziałów. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158021 oraz do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO pod numerem 000034060. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i zapewnia elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Na dzień 31.10.2016 r. kapitał zakładowy wynosi 41.288.000,00 zł.

Spółka posiada wpis na listę instalacji komunalnych prowadzoną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie:

 • mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielania z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku oraz
 • składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Maksymalna moc przerobowa Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach to:

 • 60.000 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 • 5.000 Mg/rok odpadów zielonych i innych bioodpadów,
 • 3.000 Mg/rok odpadów wielkogabarytowych,
 • 5.000 Mg/rok odpadów surowcowych selektywnie zbieranych.

Profil spółki obejmuje:

1. Kompleksowe gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym:
– sortowanie odpadów w celu odzyskania surowców,
– przetwarzania frakcji organicznej,

2. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,
3. Kompostowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów,
4. Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
5. Zbieranie sprzętu elektronicznego RTV i AGD,
6. Sprzedaż surowców wtórnych.
7. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta Płocka.

Spółka działa w oparciu o następujące decyzje:

1. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 99/16/PZ.Z wraz z załącznikami z 21 lipca 2016 r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, zlokalizowanej w miejscowości Kobierniki gm. Stara Biała.
2. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 132/16/PZ.Z z dnia 27 września 2016r. udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 Mg, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanej w miejscowości Kobierniki, gm. Stara Biała, powiat płocki oraz decyzja zmieniająca powyższą decyzję nr 9/20/PZ. Z z dnia 24.01.2020 r.
3. Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-947/20 z 17 września 2020 r. udzielająca pozwolenia na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. "KOBIERNICZEK" oraz decyzja zmieniająca powyższą decyzję nr G-947a/21 z dnia 09 kwietnia 2021 r. „KOBIERNICZEK” może być stosowany w uprawach polowych roślin rolniczych, do rekultywacji gleb zdegradowanych oraz w uprawie roślin ozdobnych i uprawie roślin sadowniczych.

Na terenie zrekultywowanych kwater składowiska odpadów powstała farmę fotowoltaiczna o mocy 1 MW. Ukształtowanie terenu (podwyższenie o 10-16 m), zapewnia niczym niezakłócony dostęp promieni słonecznych do paneli, w których światło słoneczne zamieniane jest na energię elektryczną. Każdy z paneli ma moc 300 W, co przy liczbie 3320 sztuk daje łączną moc blisko 1 MW. Dopełnieniem systemu jest elektrownia wiatrowa o wysokości prawie 28 metrów nad poziomem terenu – turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu o mocy 20 kW. Wytwarzana energia jest wykorzystywana na potrzeby Zakładu.

W 2017 r. rozpoczęto eksploatację nowej kwatery składowiska, której powierzchnia wynosi ok 3 ha zaś pojemność ok. 499 tys. m3. Dla porównania dotychczasowe 4 zamknięte i zrekultywowane kwatery miały pojemność ok 660 tys. m3.

Od 1 lipca 2020 r. Spółka prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Płocka, znajdujący się na terenie instalacji w Kobiernikach. Poza podstawową działalnością w branży gospodarowania odpadami Spółka aktywnie uczestniczy w edukacji ekologicznej społeczeństwa organizując liczne warsztaty ekologiczne, prelekcje, wykłady czy wycieczki edukacyjne po zakładzie. Warsztaty organizowane są zarówno dla dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak i dla seniorów oraz mieszkańców płockich osiedli. Spółka angażuje się w wiele projektów propagujących wiedzę i dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Od kilku lat każdego roku organizuje m.in. konkursy polegające na twórczym wykorzystywaniu surowców wtórnych.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 16 sierpnia 2005, godzina 12:27)
 • Osoba publikująca: ZUOK SP. z o.o.
 • Nadzór nad treścią: ZUOK SP. z o.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 697 507
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 04 maja 2021, godzina 08:24
 • Historia aktualizacji

 • 04 maja 2021, godzina 08:24 Aktualizacja dokumentu
  04 maja 2021, godzina 08:24 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 12:20 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 11:15 Aktualizacja dokumentu
  18 sierpnia 2020, godzina 05:42 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2017, godzina 07:05 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 07:29 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2016, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  15 stycznia 2016, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2012, godzina 11:59 Aktualizacja danych
  11 lipca 2012, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  09 lipca 2012, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2012, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2012, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2012, godzina 07:13 Aktualizacja danych
  22 czerwca 2012, godzina 07:12 Aktualizacja danych
  15 czerwca 2011, godzina 14:26 Aktualizacja danych
  16 kwietnia 2010, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  24 kwietnia 2008, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  10 kwietnia 2007, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  16 sierpnia 2005, godzina 14:51 Aktualizacja danych